szkolenia dla ubezpieczycieli

CAR/EAR – Ubezpieczenia budowy i montażu według standardu monachijskiego

O szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie dostarczyć praktycznej wiedzy o potrzebach ubezpieczeniowych związanych z procesem budowy i montażu. Pozwoli nabrać orientacji w znowelizowanych przez stowarzyszeni FIDIC wzorcach umownych, w tym zwłaszcza w kwestii odpowiedzialności za mienie i wymogów dotyczących jego ubezpieczenia. Zaprezentujemy w nim praktyczne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń CAR/EAR według standardu monachijskiego (CPI).

Program szkolenia

I. Uwagi na temat systemu zarządzania ryzykiem projektu budowlanego

1. Normy z serii ISO (9001, 31000)
2. Obszary ryzyka przedsiębiorstwa – mapa ryzyka
3. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego
4. Prawidłowa identyfikacja, ocena i ewaluacja ryzyka
5. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka
6. Rola brokera w procesie zarządzania ryzykiem

II. Ubezpieczenia mienie w standardzie monachijskim 

1. Wytyczne FIDIC dotyczące ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
2. Kompleksowe ubezpieczenie projektu (CPI) według standardu monachijskiego
3. Podstawowe elementy sekcji I standardu monachijskiego
4. Charakterystyczne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej
5. Różnice zakresowe CAR/EAR/CPM
6. Ważniejsze klauzule zakresowe – rozszerzające i obostrzające
7. Sekcja III ubezpieczenia CPI – ALOP/DSU
8. Warunki zawarcia ubezpieczenia ALOP i zakres ochrony
9. Możliwe klauzule rozszerzające (CBI)

III. Odpowiedzialność cywilna podmiotów budowlanych i jej ubezpieczenie

1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
2. Odpowiedzialność inwestora, właściciela budowli, wykonawcy, pracownika – przesłanki
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jako metoda zarządzania ryzykiem
4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC inwestora w standardzie monachijskim – sekcja II ubezpieczenia CPI
5. Odpowiedzialność cywilna (OC) kierownika budowy, projektanta i innych podmiotów uczestniczących w procesie budowlano montażowym
6. Uwagi co do funkcjonowania systemu ubezpieczeń nadwyżkowych (klauzule: drop down i follow up)
7. Metodyka ustalenia sumy gwarancyjnej
8. Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
9. Rozszerzenia zakresu klauzulami brokerskimi.

IV. Podstawowe informację na temat gwarancji ubezpieczeniowych i zakończenie

1. Forma i treść gwarancji ubezpieczeniowej
2. Zawarcie umowy gwarancji i wystawienie dokumentu gwarancyjnego
3. Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej
4. Gwarancje budowlane – wadialne, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter