szkolenia ubezpieczeniowe

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem komunikacyjnym i transportowym

O kursie

Dowiedz się dla kogo przeznaczony jest kurs “Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem komunikacyjnym i transportowym” i co da Ci udział w nim.

>> poznaj korzyści udziału w kursie

Program kursu

Kurs trwa 32 h lekcyjne


Dzień I. Kształtowanie się pojęcia ryzyka i system zarządzania ryzykiem

 1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem
 2. Współczesne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem
 3. Normy z serii ISO (9001, 31000)
 4. Obszary ryzyka przedsiębiorstwa – mapa ryzyka
 5. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego
 6. Prawidłowa identyfikacja, ocena i ewaluacja ryzyka
 7. Warsztaty praktyczne – identyfikacja ryzyka na przykładzie naszego przedsiębiorstwa
 8. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka
 9. Rola brokera w procesie zarządzania ryzykiem
 10. Nowe wymogi wobec brokera według ustawy dystrybucyjnej
 11. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą
 12. Podmioty rynku ubezpieczeń i oferta rynkowa
 13. Charakterystyka podstawowych grup produktowych dotyczących transportu

Dzień II. Odpowiedzialność cywilna w komunikacji i jej ubezpieczenie

 1. Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności cywilnej (metodyka Bowtie Analysis)
 2. Warsztaty – analiza zdarzenia drogowego według schematu Bowtie
 3. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
 4. Odpowiedzialność posiadacza pojazdu, przewoźnika, spedytora i innych – przesłanki
 5. Pojęcie szkody komunikacyjnej oraz szkody transportowej – sposób wyliczenia
 6. Związek przyczynowy i jego modyfikacje
 7. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za środek transportu
 8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu jako metoda zarządzania ryzykiem transportowym
 9. Zakres ubezpieczenia OC ppm
 10. Przemiany w zakresie pojęcie ruchu pojazdu i zakresu ubezpieczenia OC p.p.
 11. Szczególne przypadki odpowiedzialności posiadacza pojazdu
 12. Praktyka i orzecznictwo sądowe dotyczące odpowiedzialność komunikacyjnej

Dzień III. Odpowiedzialność cywilna podmiotów transportowych i jej ubezpieczenie

 1. Umowa przewozu i jej regulacja w prawie polskim
 2. Zakres obowiązywania konwencji CMR i prawa przewozowego w naszym kraju
 3. List przewozowy i jego funkcje wg konwencji CMR
 4. Praktyka i orzecznictwo sądowe dotyczące odpowiedzialność przewoźnika wg CRM
 5. Obowiązki stron w razie zaginięcia całkowitego, częściowego, uszkodzenia i innych szkód w ładunku
 6. Oferta rynkowa ubezpieczenia OCP w Polsce i za granicą
 7. Standardowa budowa OWU OCP
 8. Podstawowe obowiązki stron w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia OCP
 9. Typowe i nietypowe wyłączenia odpowiedzialności z OWU OCP
 10. Problemy związane z załadunkiem towaru, sztauowaniem, wydaniem osobie nieuprawnionej i inne
 11. Odrębności likwidacja szkód z ubezpieczeń OC przewoźnika
 12. Ciężar dowodowy w procedurze likwidacyjnej
 13. Klauzule likwidacyjne w OCP
 14. Regres ubezpieczeniowy i sposób jego funkcjonowania w ubezpieczeniach transportowych
 15. Procedura odwoławcza w ubezpieczeniach w świetle ostatnich zmian ustawowych
 16. Metodyka prowadzenia sporu z ubezpieczycielem (zjawisko forum shopping). Mediacja

Dzień IV. Ubezpieczenie cargo i auto casco

 1. Specyfika podmiotowa ubezpieczenia cargo, prawo oraz sąd właściwy
 2. Reguły INCOTERMS 2020 i ich wpływ na ubezpieczenia cargo
 3. Systemy polisowe i zawarcie ubezpieczenia cargo
 4. Zakres ubezpieczenia według Institut Cargo Clauses
 5. Stosowanie ICC do cargo w transporcie drogowym
 6. Rozszerzenia o klauzule specjalne i branżowe
 7. Oferta krajowych zakładów ubezpieczeń w zakresie cargo
 8. Ograniczenia oferty krajowej ubezpieczeń cargo
 9. Przedmiot i zakres ubezpieczenia auto casco
 10. Systemy ubezpieczenia auto casco
 11. Suma ubezpieczenia auto casco i problemy praktyczne
 12. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 13. Odrębności umów flotowych AC

EGZAMIN WEWNĘTRZNY


czas trwania kursu: 32 h lekcyjne


cena kursu Online: 2 090 zł + 23% VAT

Terminy kursu

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter