szkolenia ubezpieczeniowe

Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem majątkowym

O kursie

Dowiedz się dla kogo przeznaczony jest kurs “Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem majątkowym” i co da Ci udział w nim.

>> poznaj korzyści udziału w kursie

Program kursu

Kurs trwa 32 h lekcyjne


Dzień I. Kształtowanie się pojęcia ryzyka i system zarządzania ryzykiem

 1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem
 2. Współczesne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem
 3. Normy z serii ISO (9001, 31000)
 4. Obszary ryzyka przedsiębiorstwa – mapa ryzyka
 5. Poszczególne etapy procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego
 6. Prawidłowa identyfikacja, ocena i ewaluacja ryzyka
 7. Warsztaty praktyczne – identyfikacja ryzyka na przykładzie naszego przedsiębiorstwa
 8. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka
 9. Rola brokera w procesie zarządzania ryzykiem
 10. Nowe wymogi wobec brokera według ustawy dystrybucyjnej
 11. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce i za granicą
 12. Podmioty rynku ubezpieczeń i oferta rynkowa
 13. Charakterystyka podstawowych grup produktowych dotyczących transportu

Dzień II. Ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomego

 1. Systemy ubezpieczenia mienia (all risks, named perills) a metodyka zarządzania ryzykiem
 2. Nakaz zapobiegania powstawaniu roszczeń i zmniejszania ich rozmiaru
 3. Kodeksowa możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu wadliwej deklaracji i notyfikacji ryzyka
 4. Odmowa z powodu wyrządzenia szkody umyślnie lub w sposób rażąco niedbały
 5. Charakterystycznie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela
 6. Problemy określenia sumy ubezpieczenia
 7. Wyłączenia charakterystyczne dla ubezpieczenia mienia od żywiołów i kradzieży
 8. Mienie w budowie i określenie zakresu jego ubezpieczenia
 9. Problemy ubezpieczenia mienia w transporcie
 10. Naruszeni integralności systemów IT

Dzień III. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

 1. Pojęcie i sposób powstawania odpowiedzialności cywilnej
 2. Metody analizy ryzyka odpowiedzialności cywilnej (bow tie analysis)
 3. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 4. Pojęcie szkody i sposób jej określenia
 5. Systemy odpowiedzialności a analiza ryzyka
 6. Podstawowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy – OC – kontrakt, OC – delikt
 7. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny i rozszerzone OC – produktu
 8. Warunki odpowiedzialności za szkody środowiskowe i pracownicze
 9. Czysta strata finansowa, mienie powierzone, różne kategorie kosztów i inne rozszerzenia odpowiedzialności
 10. Wyłączenia odpowiedzialności – dotyczące OC – kontraktu, wadliwego zachowania, rodzajowe i inne
 11. Wyłączenia charakterystyczne dla OC – przewoźnika, firmy budowlanej, cyberryzyk

Dzień IV. Likwidacja szkód i postępowanie regresowe

 1. Przestępczość ubezpieczeniowa – mit, czy rzeczywistość
 2. Jak ubezpieczalnie oficjalnie bronią się przez niesłusznymi wypłatami
 3. Nieoficjalne strategie obronne firm ubezpieczeniowych
 4. Ustawa reklamacyjna i jej stosowanie w praktyce
 5. Rzecznik Finansowy i jego postępowanie mediacyjne
 6. Inne możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu ubezpieczeniowego
 7. Podstawy wypłaty świadczenia – ugoda, decyzja, wyrok
 8. Jak powinna wyglądać staranna i profesjonalna likwidacja szkód
 9. Ciężar dowodu w postępowaniu likwidacyjnym i jego granice
 10. Obowiązek współdziałania poszkodowanego
 11. Regres typowy w ubezpieczeniach
 12. Regres nietypowy z OC posiadacza pojazdu
 13. Regres z innych ubezpieczeń obowiązkowych

EGZAMIN WEWNĘTRZNY


czas trwania kursu: 32 h lekcyjne


cena kursu Online: 2 090 zł + 23% VAT

Terminy kursu

Name Position
Specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem majątkowym 28.02.2024 - 27.03.2024 Online
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter