szkolenia ubezpieczeniowe

Kurs przygotowujący do egzaminu na agenta ubezpieczeniowego

O kursie

Dowiedz się więcej na temat pracy agenta ubezpieczeniowego i jak nim zostać.
>> poznaj szczegóły

Program kursu

Kurs trwa 16 h lekcyjnych


I. Podstawy ubezpieczeń

1. Pojęcie ryzyka i zarządzenie ryzykiem

 • ocena ryzyka
 • redukcja ryzyka
 • wycena ryzyka
 • zarządzanie ryzykiem

2. System ubezpieczeń gospodarczych w Polsce

 • miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce
 • ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka
 • znaczenie udziału własnego
 • podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów

3. Sumy i wartości ubezpieczenia

a) funkcje sumy i wartości ubezpieczenia

 • nadubezpieczenie
 • niedoubezpieczenie
 • zasada proporcji
 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko
 • wartość uzgodniona

II. Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz dystrybucji ubezpieczeń

1. Rozdziały 1, 2 i 17 oraz załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,

3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 473),

4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477 oraz z 2017 r. poz. 2486),

5. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2270 i 2486 oraz z 2018 r. poz. 1075, 1637 i 1669);

III. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

1. Część ogólna prawa cywilnego

 • zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
 • pojęcie osoby fizycznej, osoby prawnej i innych
 • pojęcie i forma czynności prawnej
 • oświadczenie woli i wady oświadczenia woli
 • przedstawicielstwo i pośrednictwo
 • prokura
 • pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje

2. Zobowiązania

 • pojęcie umowy,
 • zasada swobody umów
 • forma zawarcia umowy, pojęcie zobowiązania, pojęcie szkody
 • funkcjonowanie wzorców umownych, ogólne warunki ubezpieczenia
 • problematyka niedozwolonych postanowień umownych
 • pojęcie konsumenta

3. Umowa ubezpieczenia i umowa agencyjna

 • warunki zawierania umowy ubezpieczenia
 • możliwość wypowiedzenia i rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki z niej wynikające
 • zakres ochrony ubezpieczeniowej, jej ograniczenia i wyłączenia
 • umowa agencyjna
 • zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń
 • zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie

VI. Etyka zawodowa i wymogi wobec dystrybutorów ubezpieczeń

1. Przestrzeganie reguł prawnych

2. Tajemnica zawodowa

3. Konflikt interesów

4. Sprzedaż krzyżowa

5. Kontakty z klientem

6. Minimalny zakres informacji udzielanych ubezpieczającym

7. Analiza wymagań i potrzeb klienta

V. Do wyboru

ubezpieczenia na życie

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669)

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1449 oraz z 2018 r. poz. 1091, 1608 i 1629)

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1776)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 i 1637)

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000 i 1669)

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.2))

7. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075 i 1499)

pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

1. Art. 3-5, art. 7, art. 9-11, art. 29-31, art. 33, art. 55, art. 62, art. 64, art. 70, art. 71 oraz art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669)

2. Art. 1-7, art. 18, art. 24, art. 25, art. 35, art. 36, art. 38-42, art. 47, art. 62-73 oraz art. 80-87 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)

3. Art. 1-8, art. 29 oraz art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 i 1669)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

7. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Terminy kursu

Name Position
O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter