szkolenia ubezpieczeniowe

Kurs przygotowujący do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego

O kursie

Dowiedz się więcej o kursie przygotowującym do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego i co da Ci udział w nim.

>> poznaj korzyści z udziału w kursie

Program kursu

Blok I. Część ogólna

1. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych: historia starożytna,  powstanie rozwój nowoczesnych ubezpieczeń na świecie, historia polskich ubezpieczeń przed II wojną światową, współczesna historia ubezpieczeń w Polsce.

2. Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych: koncentracja ubezpieczeń, interwencjonizm państwa w dziedzinie ubezpieczeń, rozwój reasekuracji, rozwój działalności lokacyjnej, wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przy wykorzystaniu nowych technologii, wykorzystanie instrumentów pochodnych i alternatywnych w finansowaniu ekonomicznych skutków ryzyka.

3. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń – funkcje: definicje ubezpieczeń, społeczne znaczenie ubezpieczeń, funkcje ubezpieczeń: ochrony ubezpieczeniowej, finansowa, prewencyjna; zasady ubezpieczeń: zasada pewności, pełności, powszechności i szybkości ochrony ubezpieczeniowej.

Blok II. Prawo cywilne

1. Zagadnienia ogólne prawa cywilnego: podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo i pośrednictwo, reprezentacja przedsiębiorców w obrocie gospodarczym, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, pojęcie umowy i czynności prawnej, wady oświadczeń woli.

2. Zobowiązania – część wstępna: pojęcie zobowiązania, zasada swobody umów, klauzule abuzywne, czynniki kształtujące treść stosunku prawnego, forma zawarcia umowy, umowa agencyjna, umowa zlecenia.

3. Odpowiedzialność cywilna i jej zasady: pojęcie odpowiedzialności cywilnej, rygory odpowiedzialności cywilnej, zasady odpowiedzialności cywilnej, przesłanki: zdarzenie szkodzące, szkoda, związek przyczynowo skutkowy.

Blok III. Umowa ubezpieczenia i działalność ubezpieczeniowa

1. Źródła i zasady prawa ubezpieczeniowego: źródła i zasady prawa polskiego i Unii Europejskiej, zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej; podstawy prawne działalności brokerskiej i agencyjnej.

2. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia: regulacja prawna umowy ubezpieczenia, pojęcie zdarzenia losowego i wypadku ubezpieczeniowego, zawarcie umowy ubezpieczenia, powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, pojęcie i znaczenie ogólnych warunków ubezpieczeń, kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia, wygaśnięcie stosunku ubezpieczenia.

3. Polski i jednolity europejski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny: podstawy prawne działania rynku ubezpieczeniowego, podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną, pośrednictwo ubezpieczeniowe, aktuariusz – rola i zadania, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Rzecznik Ubezpieczonych, nadzór ubezpieczeniowy, reprezentant do spraw roszczeń.

4. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka: podstawy prawne działania rynku reasekuracyjnego, reasekuracja i jej rodzaje, funkcja techniczna i finansowa reasekuracji koasekuracja i jej rodzaje.

5. Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń:  ocena sytuacji finansowej – kapitały własne, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, margines wypłacalności, bilans, rachunek zysków i strat oraz inne wskaźniki finansowe, konkurencyjność – zakres oferty, jakość usługi, dostosowanie oferty do potrzeb klientów.

Blok IV. Broker ubezpieczeniowy 

1. Etyka zawodowa brokera: sfery powinności brokera wobec: klienta, zakładu ubezpieczeń i konkurencji, przestrzeganie reguł: prawnych, ekonomicznych, społecznych, zawodowych i moralnych, sankcje za naruszenie reguł postępowania, opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług, czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat.

2. Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń: definicje stosowane w ogólnych warunkach ubezpieczeń, współczesne systemy zarządzania ryzykiem, procedury zarządzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, sposoby eliminacji lub przeniesienia ryzyka, opracowanie programu ochrony ubezpieczeniowej i jego realizacja.

3. Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera: charakter umowy brokerskiej, czynniki kształtujące treść umowy brokerskiej, obowiązki wynikające z umowy brokerskiej, odpowiedzialność brokera – cywilna, administracyjna i karna, inne umowy związane z działalnością brokerską – umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń, umowa o wysokości prowizji.

4. Podstawowe dokumenty związane z działalnością brokerską: oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia, rozliczenie się ze składek i prowizji.

Blok V. Wybrane produkty ubezpieczeniowe i ubezpieczenia morskie

1. Ubezpieczenia finansowe: ubezpieczenia eksportowe, ubezpieczenie generalne kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu hipotecznego i faktoringu.

2. Ubezpieczenia transportowe: odpowiedzialność cywilna przewoźników i jej ograniczenia, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, ubezpieczenie cargo wg. ICC, zakresy ochrony i wyłączenia w ICC, klauzule dodatkowe i produktowe.

3. Ubezpieczenia techniczne: zakres ubezpieczenia maszyn od awarii (MB), wyłączenia odpowiedzialności w MB, ubezpieczenie sprzętu komputerowego TELATRONIC, ubezpieczenie „cybercrime”.

4. Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu: sekcje ubezpieczenia budowy i montaży wg. standardu monachijskiego, ubezpieczenie placu budowy i substancji budowlanej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, inne ubezpieczenia towarzyszące.

5. Ubezpieczenia utraty zysku: przedmiot i zakres ubezpieczenia przerw w działalności (BI), sposób wyliczenia sumy ubezpieczenia (okres odszkodowawczy), klauzule dodatkowe i inne rodzaje ubezpieczeń utraty zysku.

6. Ubezpieczenia morskie: przepisy ubezpieczeniowe w polskim kodeksie morskim, szczególne instytucje prawa morskiego, ubezpieczenie casco jednostek pływających (H&M), ubezpieczenie w ramach warunków klubowych (P&I), inne ubezpieczenia morskie.


cena kursu Online: 1 990 zł + 23% VAT (4 dni)

Terminy kursu

O nas

KRS: 0000364556
REGON: 241710203
NIP: 6342760734

Numer rachunku

ING BANK ŚLĄSKI
17 1050 1399 1000 0023 5086 5685

Kontakt

Instytut Szkoleniowy
A&D Sp. z o.o.
ul. Nowolipki 28A/16
01-019 Warszawa

Pozostałe
szkolenia
Newsletter